logo

Most popular

Add Friend Send like Follow us on Twitter, Facebook, and Google to stay in the video chat couple loop!Send an anonymous text message to a friend and tell them to try out Chatous!You will be matched with a different random..
Read more
Michau Enterprises Limited, owner since May 27, 2014 8 months left, expires on April 20, 2019 4 years old.Otrzymaj 5 tokenów za darmo!Możesz również dołączyć do zabawy i sam/sama udostępniać swój pokaz innym!Co tydzień organizowany jest konkurs i osoba, która..
Read more

Sex sledujte on-line v dobre kvalite
sex sledujte on-line v dobre kvalite

Poznámky : Používa sa najmä pre uvedenie čísla bytu, ak je časou budovy práve byt.
Pravidlá použitia : Podlažie sa označuje od prvého nadzemného podlažia (prízemia) číselným radom od čísla 1 a od prvého podzemného podlažia s číselným radom od čísla -1.
Používa rovinné súradnice x, y v systéme jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-jtsk) a nadmorskú výšku h v systéme Bpv a priestorové súradnice BLH v súradnicovom systéme etrs.
Orientačné číslo, súpisné číslo, budova Čas budovy, adresný bod.Typ adresy (D.1.3.17).0 Nepovinný Ministersvo vnútra Slovenskej republiky AddressType Zložený dátový prvok klasifikujúci typ adresy.Ontológia: gn:P.pplx UniqueNumbering Údaj o tom, či má čas obce samostatné číslovanie budov súpisnými číslami.Hodnoty: UniqueNumberingtrue Znamená, že čas obce má samostatné číslovanie budov.Hodnoty : Nemá predpísaný obsah.Poznámky : Môže obsahova aj nečíselné znaky, preto je definovaný ako reazec.Formátovaná adresa (D.1.3.1).1, nepovinný, ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, addressLine.Adresný bod (D.1.3.12) AddressPoint jen sex kreslene hry online zdarma Zložený dátový prvok, ktorý je priamym priestorovým identifikátorom adresy v súradniciach záväzných súradnicových systémov.Hodnoty : Nemá predpísaný obsah, pre príslušnú čas budovy sa však používa iba raz a preto spravidla obsahuje celú informáciu s výnimkou bytu, kde sa uvádza iba hodnota byt.
Má súčasti : Formátovaná adresa Štát, región, okres, obec Čas obce, ulica, doplňujúce údaje o ulici.
Ontológia: nuts:nutsRegion, nuts:level 3 Hodnoty : Podradené prvky sa vypňajú v súlade so základným číselníkom CL000023 Regionálna štatistická územná jednotka - kraj.
Povinne spracovatená vekos dátového poa: Najmenej 2047 znakov.
Obcou je územnosprávna jednotka charakterizovaná súvislým domovým osídlením a vlastným názvom.
Poznámky : Príklady použitia : Blok D, dielňa,.Z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky.Poznámky : V Slovenskej republike sa takéto členenie nezvykne pri zasielaní poštou používa.Doručovacia adresa (D.1.3.14) DeliveryAddress Zložený dátový prvok presnejšie určujúci adresu.Poznámky: Od dátumu účinnosti osobitného zákona upravujúceho register adries sa tento prvok napňa hodnotou Identifikátor adresy poda tohto zákona, nakoko od tohto dátumu sa na tento účel používa nový údaj identifikátor adresy.Tento prvok nie je zložený dátový prvok pre základný číselník.Vojenské adresy sa používajú viackrát hierarchicky od najvyšieho po najnižší región.Mnohé ulice sú v zahraničí označované číselne toto sa nepovažuje za číselný údaj za ulicou tak ako sa udáva v Slovenskej republike.Pravidlá použitia : V Slovenskej republike sa používa pre uvedenie samosprávneho kraja.Atribúty: UnitNumber, Floor UnitNumber Obsahuje osobitné označenie príslušnej časti budovy.Pôvodne sa používal údaj index domu.Prvok sa používa najmä na potreby jednoduchej tlače.Je vhodné, aby sa osobitné označenie neuvádzalo zároveň v obsahu prvku Čas budovy a v tomto atribúte, ale je možné aj také použitie.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap